Landwijzervisie op leren

De biologische landbouw is een levens- en ervaringswetenschap, waarin bedrijfseigen oplossingen en geïndividualiseerde systeem-ecologische samenhangen en kringlopen essentieel zijn. De bioboer is een ‘ervaringswetenschapper’ die vanuit de eigen verbondenheid met zijn bedrijfsgeheel voortdurend zelf kennis opdoet en daarnaar handelt.

De biologische landbouw kan je je dus enkel ten volle eigen maken door een organische vorm van leren: levendig en individueel ervaringsleren.
We integreren deze visie op leren helemaal in ons leertraject en laten ook de vormgeving van onze cursussen erdoor inspireren. We blijven onze visie ook steeds verder ontwikkelen.

 

 

Naast voeding voor het hoofd (de lessen) en oefening voor de handen (de stages) was de intervisie een streling voor het hart. De intervisie geeft ademruimte om te mogen tonen wie je bent en daardoor met nog meer moed en steun verder te gaan.

een cursist

We lichten de voornaamste pijlers van onze visie toe en illustreren ze met uitspraken van onze cursisten:

Werkelijk leren, is iets ontwikkelen in jezelf

 • “Je kan een mens niets leren, je kan hem enkel helpen het te herkennen/ontdekken in zichzelf” (Galileo Galilei). Werkelijk leren als volwassene is niet zozeer iets overnemen, maar veeleer iets ontwikkelen in jezelf (het je eigen maken). Dat vraagt een omslag van een antwoordcultuur (met kennisoverdracht als uitgangspunt), naar een vraagcultuur (Wat wil IK leren). 

"Veel lesgevers hier zijn gespecialiseerd in ontdekkend of ervaringsgericht leren. Ze geven een aanzet, en laten je zelf zoeken. Het antwoord zit eigenlijk al in je, en zij weten het eruit te halen. Ik vind het een fantastische manier van lesgeven! Zo kan ik me beter focussen, en doordat ik zelf met het antwoord moet komen, vergeet ik het niet meer.”

Met hoofd, hart en handen

 • Als mens leer je pas volledig wanneer je denken, voelen én handelen betrokken zijn. Met hoofd, hart en handen. Dan verwerven we kennis, ervaring én verbinding.

 

“De eerste drie maanden van de opleiding gaan voornamelijk over de bodem en bodemvruchtbaarheid. Daardoor kreeg ik goesting om zelf een bodemprofielput te maken op m’n  stagebedrijf en het te bekijken in de praktijk. Door deze opdracht uit m’n  leerwegmap, hield ik vast wat ik geleerd had.”

Een niet eindigend proces, met verschillende fasen

 • Een leerproces bestaat uit verschillende fasen en elementen, en vaak heb je een eigen voorkeur voor één of meerdere aspecten en blijf je daarin wat hangen. Een leerproces is pas volledig wanneer je alle fasen hebt doorlopen en geïntegreerd. Leren eindigt nooit, steeds opnieuw dagen nieuwe leervragen en leerkansen op.

 

“Eén van de opdrachten in de leerwegmap was ‘teeltopvolging’. Ik volgde de teelt veldsla op mijn stagebedrijf op en ben vaak gaan tellen en meten. En ik berekende hoeveel tijd er kruipt in oogsten, hoeveel kilo de opbrengst was enz. Met deze gegevens heb ik een kostprijsberekening van veldsla voor m’n stagebedrijf gemaakt.”

 

Leren van elkaar, leren aan elkaar

 • Zeker in een groepsopleiding of cursus, leer je van anderen. Je leert van docenten, praktijkopleiders, andere cursisten, en zij leren van jou. De zorg voor een gezonde groepsdynamiek is dan ook van groot belang, niet als doel, wel als middel.

 

“Door elkaar te leren kennen, leer je ook jezelf beter kennen. In het onderzoeken van andermans intervisievraag ontdek je wat je zelf wel en niet wil, hoe je het zelf wel of niet zou aanpakken en waar je zelf al dan niet waarde aan hecht.”

 

Je komt  bij Landwijzer toe met een droom en er is ook plaats voor die droom. Vervolgens wordt  realistisch bekeken hoe die droom aangepakt kan worden. Tijdens de opleiding hebben we heel veel bedrijven bezocht, wat maakt dat je de kans krijgt om voortdurend je eigen beeld bij te stellen van waar je naartoe wilt werken.

een cursist

Met een grote openheid

 • Je stimuleert je eigen groei en ontwikkeling, door een grote openheid voor verschillende standpunten, zienswijzen, mogelijkheden, ervaringen, … Een grote openheid voor wat je kan ontdekken bij en door andere cursisten, op biologische bedrijven, voor wat de tijdsgeest vraagt en biedt, en voor wat naar je toekomt. Op basis daarvan kan je je (toekomst)visie eigen maken.

 

“Ik heb zelf een enorme boost aan energie gekregen door de intervisie: jezelf eens door de ogen van een ander bekijken, helpt je om te zien waar je zelf soms blind voor bent.”

“Je komt uit de opleiding met een andere kijk op de wereld. Soms lastig en confronterend maar ik had het voor geen geld van de wereld willen missen.”

Mens worden aan de landbouw, de landbouw vermenselijken

 • “Mens worden aan de landbouw, de landbouw vermenselijken” is het onderliggend adagium van Landwijzer. Enerzijds duidt het op de missie om de landbouw terug te brengen tot vitale, menselijke, duurzame en lokale verbindingen, anderzijds op de vele kansen tot menselijke ontwikkeling en verrijking die de landbouw als werkterrein biedt. Het beroepsmatig vaardig(er) worden in de landbouw, vormt de kern van de Landwijzer-opleiding en vorming, het aspect persoonlijke ontwikkeling ondersteunt dit.

 

"De intervisie over mijzelf gaf mij de gelegenheid om het bilan op te maken van wie ik ben, wat ik wil en hoe ik dat ga realiseren. De begeleiding schept een veilig en gestructureerd kader om jezelf kwetsbaar op te stellen. Heel veel hangt ook af van de groep en de groepsdynamiek. Dit heeft mij sterk geholpen om mijn project uit te werken.”

Inspiratiebronnen:

 • U-theorie (“Presence”, Peter Senge, Otto Scharmer en Joseph Jaworski)
 • De Grondhoudingen uit de milieufilosofie (Zweers e.a.), toegepast op kennis en leren
 • New Adult Learning Mouvement (NALM)
 • Lemniscaatbenadering (Francis Gastmans)
 • De leercirkel (Kolb), Ervaringsleren
 • De creatiespiraal (Marinus Knoope)

  .