Doorschakelen naar Demeter

demeterIntroductiecursus Biodynamische landbouw voor boeren en tuinders die overwegen het Demeter
keurmerk voor biodynamische landbouw te gaan voeren. Kennis van Biodynamische landbouw is een
voorwaarde tot verkrijgen van een Demeter licentie.

De cursus wordt georganiseerd door Landwijzer en WerkendeWijs in samenwerking met Stichting
Demeter op twee inspirerende Demeter bedrijven in Vlaanderen, waarbij de biodynamische praktijk
op het bedrijf centraal staat in combinatie met theorie, oefening en discussie.

Aan het einde van de cursus heeft de cursist geleerd hoe de biodynamische landbouw is
georganiseerd, wat de leidende principes zijn, hoe deze principes in de praktijk werken, welke
filosofie aan de biodynamische landbouw ten grondslag ligt en wat de voorwaarden zijn voor het
Demeter keurmerk.

De cursus is verdeeld over 2 keer 2 dagen: 5 en 6 oktober + 16 en 17 november

Blok 1 op De Kollebloem cvba.

Adres : Doornstraat 30, 9550 Sint-Lievens-Esse

Data: donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2017

Dag 1
Kennismaking, Inleiding & uitleg Demeter normen, opdracht voor
zelfevaluatie.
Bedrijfsbezoek met aandacht voor het gehele bedrijf en de invulling van
biodynamische aspecten aan de hand van de methodiek Collegiale
Toetsing. Collegiale Toetsing is een groepsgesprek voor stimulering van
bedrijfsontwikkeling dat georganiseerd wordt door Stichting Demeter
waarin alle licentiehouders deelnemen.

Dag 2
Antroposofisch mensbeeld in relatie tot het landbouwbedrijf. Welke
zienswijze ligt er aan biodynamische landbouw ten grondslag. Hoe wordt
naar plant, dier en mens gekeken?
Antroposofisch mensbeeld in relatie tot wat is levenskrachtige voeding en
welke voorwaarden kun je scheppen om voedingskwaliteit te behouden
tot op het bord.

Docenten: Petra Derkzen (WerkendeWijs) & Leen Verwimp
Excursie op bedrijf: Antoine de Paepe van De Kollebloem
Literatuur: Houden van de Aarde en Barstensvol leven

Blok 2 op Werkgemeenschap Widar.

Adres : Lipseinde 43, 2330 Merksplas

Data: donderdag 16 en vrijdag 17 november 2017

Dag 1

Levende bodem brengt leven voort. Wat voedt een plant en hoe creëer jebodemvruchtbaarheid. Elke cursist neemt een kluit mee van het eigen bedrijf om gezamenlijk te bekijken op tal van kenmerken.

Wat is kwaliteit, de hoeveelheid kilo’s in de kist? Of zijn er ook andere kenmerken? Waar ligt de balans tussen groei enerzijds en differentiatie
anderzijds, wat is de rol van goede afrijping op voedingskwaliteit? Bedrijfsbezoek met aandacht voor het gehele bedrijf en specifiek de rol
van het dier.

Biodynamische preparaten in theorie en in de praktijk van Widar

Dag 2 

Bespreken opdracht zelfevaluatie
Wat is blijven liggen (Aarde & kosmos, bedrijfsindividualiteit ..........)
Evaluatie, verwijzingen naar organisaties en afsluiting

Docenten: Leen Janmaat (WerkendeWijs)
Excursie op het bedrijf; Dirk Govaerts van Widar
Literatuur: Groei & Differentiatie en Fijnzinnige landbouw

Deelname in de kosten

De beide blokken vormen een geheel, er kan niet per afzonderlijke dag ingeschreven worden. Voor de vier dagen samen bedraagt de deelname in de kosten 200 €, maaltijden inbegrepen.

Overnachting is niet in begrepen maar hiertoe zijn mogelijkheden in de Bed&Breakfast van De
Kollebloem en op Werkgemeenschap Widar. Informeer en boek zelf overnachting indien van
toepassing.

Informatie over inhoud cursus; Petra Derkzen 0031 6 16390027 of over inschrijving bij Landwijzer:
Koen Dhoore: 0494 992185

Inschrijven voor de vierdaagse cursus

Inschrijven : via inschrijfformulier op http://landwijzer.be/demeter-doorschakelcursus
Uw inschrijving is definitief door storting van 200 € op rekening nummer BE69 5230 8013 2078 t.n.v.
Landwijzer vzw